Summer 2003: Visit of Shirley and Family in GuangZhou, China

Bin and Ho Families in GuangZhou
Bin Yu-Zhu, Hong-Yu, Husband and Son
Top: Ping Kai-Hang--Shirley's brother in GuangZhou and his wife, Shirley Bien, Hong-Yu, her son, Aunt Yu-Zhu, Hong-Yu's husband, Shirley's step-mother.
Bottom: Hong-Yu's husband, Hong-Yu's son, Aunt Yu-Zhu, and our cousin Hong-Yu

Genealogy of the Bien Family in China and California